Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Vedtekter

Vedtatt i menighetsmøte 30. april 2002. Punkt 4 ble lagt til under årsmøtet 15.mars 2016.
Last ned dokumentet

1 Menighetsordning for Pinsemenigheten Betel, Trondheim

 1. Pinsemenigheten Betel, Trondheim ble grunnlagt 18. januar 1920 av tro ende som kjente fellesskap i ånd og lære med pinsevekkelsen. I 1970 ble menigheten registrert offentlig i henhold til «Lov om trudomssamfunn og ymist unna”.
 2. Menighetens hovedmål er, ut fra en nytestamentlig oppbygget menighet, å bringe det fulle evangelium til Trondheims befolkning. I et aktivt distriktsarbeid og ytremisjon vil menigheten også bringe evangeliet videre. Distriktsarbeidet har som målsetting å opprette selvstendige menigheter. Virke blant barn og ungdom er et av menighetens viktigste arbeidsområder.
 3. Alle som tillegges menigheten, må ha opplevd personlig frelse ved tro på Jesus Kristus, og blitt døpt med troendes dåp, det vil si ved full neddykkelse i vann i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Medlemskapet opprettholdes så lenge livet leves etter Jesu Kristi
  Ånd og lære.
 4. Menigheten er en selvstendig menighet som ikke står under noen annen menighets eller organisasjonskontroll eller formynderskap. Den skal derfor bestemme seg for, og søle å gjennomføre den virkeplan og visjon som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode og Herre. Menigheten vil ha fellesskap og samarbeid med øvrige pinsemenigheter i vårt land, samt andre evangeliske menigheter.
 5. Menigheten ledes, visjonært, åndelig og juridisk av et lederråd bestående av eldste og pastorer. Deres hovedoppgave er ved forkynnelse, nådegaver og sjelesorg å føre menigheten fremover i åndelig vekst og utrustning for tjenestegjerning. (Efeserne 4.)
 6. Menighetstjenerne tar seg av praktiske og økonomiske saker, besøkstjenesten og andre omsorgsoppgaver.
 7. Administrasjonsrådet koordinerer de praktiske tjenester og utvalg, og tar hånd om menighetens økonomi.
 8. Det avholdes regelmessige møter mellom lederrådet, menighetstjenerne og menighetens forskjellige utvalg og styrer.

Hva vi tror

Vår lærebasis ut fra Den Hellige Skrift er følgende:

 1. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Den er vår rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Den Hellige Skrift som den absolutte autoritet.
 2. Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig Treenighet, at det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
 3. Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til sann omvendelse, som viser seg i sinnsforandring, brudd med synden og verdslig livsførsel.
 4. Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker, og at den angrende synder som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på ny – alt av Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme, derfor tror vi på guddommelig helbredelse.
 5. Vi tror at fra det øyeblikk den angrende synder er rettferdiggjort, begynner et guddommelig fremadskridende helliggjørelsesverk i den troende. I helliggjørelsen vinner Kristus skikkelse i den troende.
 6. Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes. Dåpen skal utføres som i apostlenes dager, med full neddykking i vann, og etter Jesu egen befaling, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand for den store oppgaven å vinne andre mennesker for Gud.
 7. Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye testamente for den lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.
 8. Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjenesteliv til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden er bare for de troende, og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.
 9. Vi tror at enhver troende kan få oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd, slik som de første kristne opplevde den i den første tid. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste, og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.
 10. Vi tror at de åndelige tjenester som Det nye testamente viser oss, skal fungere i Guds menighet på jorden inntil Jesus Kristus kommer for å hente de sanne troende. Vi tror også at alle nådegavene som omtales i Det nye testamente, skal være virksomme i menigheten inntil Jesus kommer tilbake.
 11. Vi tror at menighetens hovedoppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til Hans disipler. Det skjer ved aktiv evangelisering på menighetens eget hjemmefelt, og ved utsendelse av misjonærer.
 12. Vi tror på Kristi komme for å bortrykke de troende til himmelen, deretter hans gjenkomst for å opprette et tusenårig fredsrike på jorden, og så den hellige dom: En evig herlighet for de troende, og en evig fortapelse for de vantro.

2 Ledelse og drift av menigheten

2.1 Lederrådet

Menigheten ledes visjonært, åndelig og juridisk, av et lederråd som består av menighetens pastorer og eldste.
Lederrådet ledes av menighetens pastor.

2.2 Andre råd og utvalg

Ansvar for menighetens forskjellige virkeområder delegeres til utvalg og styrer som opprettes etter behov. Disse
er beskrevet i Organisasjonsplan for Pinsemenigheten Betel, Trondheim.

2.3 Menighetsmøte

2.3.1 Innkalling og stemmerett
Lederrådet innkaller til menighetsmøte med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og de dokumenter som er nødvendige for en forsvarlig saksbehandling. Innkallingen kunngjøres i menighetens ordinære møter og dokumenter er tilgjengelig fra menighetens kontor.
Til menighetsmøter har menighetens medlemmer adgang. Det samme gjelder for gjestemedlemmer og medlemmer av andre  pinsemenigheter. Stemmerett har menighetens medlemmer fra fylte 15 år.

2.3.2 Årsmøte
Menighetens årsmøte avholdes i løpet av mars måned, eller så snart det er praktisk mulig. Årsmøtet skal:
• Behandle beretning, regnskap og budsjett
• Velge revisor
• Velge menighetens styremedlemmer til Trondheim Bibel og Misjonsskole, Trondheim kristne grunnskole og Sørum gård rehabiliteringssenter
• Behandle andre saker nevnt i innkallingen

2.3.3 Praktisk gjennomføring av menighetsmøtet
Menighetens pastor er møteleder. Møteleder foreslår den avstemmingsform som han mener en sak bør ha, men hvis det kreves skriftlig
avstemming, skal dette tas til følge. For låneopptak og kjøp og salg av fast eiendom kreves alltid 2/3 flertall og skriftlig avstemming. Andre saker
avgjøres med simpelt flertall, hvis ikke menighetsmøtet bestemmer noe annet. Saker vedrørende personvalg har sin egen prosedyre.

2.3.4 Beslutningsdyktighet
Lovlig innkalt menighetsmøte er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall medlemmer.

2.3.5 Referat
Ved menighetsmøtets begynnelse velges referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Protokoll leses opp ved møtets slutt. Dersom det påpekes feil, skal disse rettes umiddelbart. Den rettede del av referatet leses så opp i sin helhet. Referatet godkjennes ved avstemming og referenten og de to valgte bekrefter dette ved sin underskrift.

2.4 Signatur og prokura
Signatur meddeles menighetens hovedpastor og lederrådets medlemmer. Signatur gjelder i fellesskap mellom pastor og et av de valgte medlemmene av lederrådet. Prokura tildeles administrativ leder og hovedpastor hver for seg.

3 Valg / valgordninger / tjenestetid

Formelle valg omfatter de funksjoner som er beskrevet i Det nye testamente, dvs. pastorer, misjonærer og eldste.

3.1 Valgordning for personvalg
Alle personvalg er skriftlige. Ved nyvalg kreves det 2/3 flertall. Blanke stemmer telles ikke.

3.2 Valg av pastorer
Dette omfatter valg (kall) av pastor og medpastorer. Lederrådet fremmer forslag på pastorkandidat, eventuelt med stillingsbeskrivelse, for menigheten i menighetsmøte. Pastorer ansettes normalt på ubestemt tid.

3.3 Valg av eldste
Lederrådet fremmer forslag på kandidat(er) for menigheten i menighetsmøte etter at menigheten har hatt anledning til å foreslå kandidater.

3.3.1 Eldstes tjenestetid
Eldstes tjenestid er 4 år. Det foretas tillitsvalg etter hver 4 års periode.

3.3.2 Valgordning ved tillitsvalg av eldste
Navn på alle eldste settes opp. Det stemmes på hver enkelt av de eldste. Valgsedlene telles opp av menighetens pastorer. (minimum 2 personer) Den enkelte eldste må ha minst 50% ja-stemmer/tillit for å kunne fortsette i tjenesten. Resultatet legges frem for hver enkelt av de eldste.

3.5 Andre ansettelser
Alle andre ansettelser i menigheten skjer i lederrådet etter innstilling fra de respektive styrer/utvalg. Lønnsfastsettelse skjer i lederrådet etter innstilling fra de respektive styrer/utvalg. Faste ansettelser i nye stillinger kan ikke gjennomføres før opprettelsene av stillingene er behandlet i
menighetsmøtet. For Trondheim Bibel og Misjonsskole, Trondheim kristne grunnskole og Sørum gård rehabiliteringssenter skjer ansettelser og lønnsfastsettelse i de respektive styrer.

3.6 Innsettelse i tjeneste
Alle ansatte og ledere innsettes i tjenesten under bønn og håndspåleggelse i menigheten.

4. Oppløsing av menighet

Ved oppløsing av menigheten skal menighetens arkiva gå til Pinsebevegelsen i Norge ved Lederrådet.