INFORMASJON OM MØTER OG COVID-19

I BETEL TRONDHEIM

OPPDATERT 04.01.2021

FYSISKE MØTER I BETEL AVLYST

På grunn av strengere tiltak mtp Covid-19 har vi desverre besluttet å avlyse alle fysiske møter i Betel. Vi sender Gudstjeneste kun direkte på Youtube: Betel Trondheim. 

Vi håper alle har lyst til å samles atter en gang på deres egne sofaer og bli med oss hver søndag kl.,1100 eller kl.1400 (engelsk). 

Vil minne om at vi er her for akkurat deg. Trenger du eller dere en ekstra hånd i denne tiden, ikke nøl med å kontakte oss! 

SERVICES IN BETEL IS CANCELLED

Due to stricter measures regarding Covid-19, we have unfortunately decided to cancel all physical meetings at Bethel. We only broadcast services directly on Youtube: Betel Trondheim.

We hope everyone will gather again on their own sofas and join every Sunday at 11am or 2pm (English).

We want to remind you that we are here for you. If you need an extra hand during this time, do not hesitate to contact us! 

OPPDATERT 11.11.2020

FORHÅNDSREGISTRERING OG MAX 50

På grunn av strengere tiltak mtp Covid-19 har vi nå besluttet starte med registrering til møter igjen.

Nå er det kun 50 tillatt på møter i Betel, og alle må forhåndsregistrere seg.

Følg knappen for forhåndsregistrering >

 

FORHÅNDSREGISTRERING OG MAX 50

Due to restrictions due to Covid-19, we have now decided to start registering for meetings again.

Now only 50 are allowed at Bethel meetings, and all must register in advance.

Follow the button to register >

 

OPPDATERT 07.11.2020

OPPDATERT INFORMASJON OM TILTAK

 

Her er noen informasjoner om tiltak vi gjør med tanke på koronasiruasjonen, slik den er i Trondheim nå.
Nye nasjonale retningslinjer trer i kraft fra natt til mandag 9. november ved midnatt, men vi strammer inn på våre retningslinjer i Betel allerede i morgen.
Noe av dette har vi praktisert hele tiden, og det fortsetter vi med. Dette er allment kjente forholdsregler angående håndsprit, avstandsregel, registrering med mer.
Vi vil på søndag praktisere følgende:
 1. Når du ankommer gudstjenesten vil du umiddelbart bli henvist til din plass av møtevertene. Annenhver rad vil være utilgjengelig. Du kan ikke vandre rundt i bygget, og barna skal sitte sammen med foreldrene/voksne helt til søndagsskolen begynner.
 2. Når gudstjenesten er over må du gå rett ut uten å stå og prate med andre.
 3. Det blir ikke servert kaffe og kjeks i forbindelse med gudstjenesten.
 4. Vi vil heller ikke ha nattverd – hverken kl. 11 eller kl. 14.
 5. Det blir ikke forbønn ved å kalle fram, men forbønn fra scenen. Dette praktiserer vi allerede, men presiseres her.
 6. Under lovsangen må folk sitte på sine plasser og ikke stå.
 7. Søndagsskole blir gjennomført, da myndighetene presiserer at aktiviteter for barn er viktig å opprettholde så langt som mulig. Da i henhold til smittevernreglene.
Med dette i tillegg til å følge allerede etablert praksis er du hjertelig velkommen til gudstjeneste i morgen kl. 11 og kl. 14.
.
.
Here are some informations about precautions we are taking regarding the COVID-19 situation, as it is in Trondheim now.
New national guidelines will take effect from midnight to Monday, November 9, but we will sharpen our guidelines in Bethel already tomorrow.
We have practiced some of this all the time, and we will continue to do so. These are generally known precautions regarding hand disinfection, distance rules, registration and more.
On Sunday we will practice the following:
 1. When you arrive at the service, you will be immediately referred to your place by the ushers. Every second row will not be available. You can not walk around in the building, and the children shall sit together with their parents/adults until the Sunday School starts.
 2. When the service is over, you must leave the building without standing and talking to each other.
 3. Coffee and biscuits will not be served in connection with the service.
 4. We also will not have holy communion – neither at 11 or 14 o’clock.
 5. It will not be intercession by calling forward, but intercession from the stage. We already practice this, but it is emphasized here.
 6. During the singing, people must sit in their seats and not stand.
 7. Sunday school is planned for, as the authorities emphasize that activities for children as far as possible are important to maintain. Then according to the infection-control rules.
With this in addition to following already established practice, you are most welcome to worship services tomorrow at 11 and 14 o’clock.

OPPDATERT 21.08.2020

ENDRING AV OPPMØTEREGISTRERING

Nå har Betel Trondheim vært åpen for Søndagsmøter i ca. en måned. Det er vi så takknemlige for.

Vi går nå bort ifra forhåndsbilletter. Du trenger derfor ikke å melde deg på møtet i forkant. Nå gjør vi innsjekk i døren.

Vi gleder oss til å se deg på møtene!

UPDATED 21.08.2020

CHANGE OF ATTENDANCE REGISTRATION

Betel Trondheim has been open for Sunday meetings for approx. one month. We are so grateful for that.

We are now moving away from advance tickets. You therefore do not need to register for the meeting in advance. Now we check in at the door.

We look forward to seeing you at the meetings!

OPPDATERT kl.10.50, 11.05.2020

ÅPNING AV BETEL 21.JUNI

Myndighetene har fram til 15. juni satt en begrensning på at maksimalt 50 personer kan samles. Deretter åpner de etter planen for 200 personer.

Dette betyr at Betel tar sikte på at søndag 21. juni blir første mulighet for åpne gudstjenester i vårt bygg. Vi ser fram til den dagen med stor glede og forventning.

De alminnelige smittevernsregler om blant annet avstand på minimum én meter skal opprettholdes etter 15. juni også.

Fram til vi kan åpne Betel helt og fullt arbeider vi med våre online gudstjenester, som vi håper tjener til oppmuntring og støtte i en utfordrende tid.

 

OPPDATERT kl.10.00, 25.03.2020

Nye tiltak til over påske

Etter regjeringens bestemmelser vil Betel holdes stengt til 13.april. Alt av møteaktiviteter og arrangement er derfor avlyst i dette tidsrommet. Under vil du finne link til alle tiltakene regjeringen trår til i denne tidsperioden.

Selv om vi ikke kan møtes i Betel, ønsker vi å beholde fellesskapet via sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram!

Vi streamer Gudstjeneste live søndager kl.1100 på Youtube. Vi legger også jevnlig ut “Trosvitaminer for hverdagsliv” – korte snutter hvor hovedpastor Frank B. Erlandsen legger ut oppmuntrende og viktige ord for oss! Gå inn på vår Youtube-kanal, lik og abonner, og gjerne del videre!

 

 

 

OPPDATERT 19.03.2020

Trenger du noen å snakke med?

Ønsker du noen å samtale med? Vi er her for deg.

Vi har forståelse for at koronakrisen kan virke skremmende og at forskjellige konsekvenser av dette kan gjøre usikker. Derfor vil vi gjerne være til støtte og hjelp. 

 Skriv til oss på samtale@beteltrondheim.no og oppgi ditt telefonnummer så kontakter vår omsorgstjeneste deg. 

OPPDATERT kl.16.00, 13.03.2020

Ny oppdatering 

Vi avlyser alle møteaktiviteter i Betel til og med søndag 29.mars. Dette berører da også «Påsken i ord og toner» – 22. mars og «Mission Possible 20» – 27.-29. mars.

Angående alternativ for møter og gudstjenester skal staben i Betel kommende uke se på tekniske løsninger, som eventuelt kan brukes. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Vi oppfordrer til bønn for land og folk og å praktisere tro i hverdagen og i hjemmet. La oss vise nestekjærlighet og omsorg for mennesker som trenger hjelp. Gruppene i Betel LIFE kan møtes i hjemmene. Vis hensyn FHIs anbefalinger.

For menighetens syke, eldre og andre i risikogrupper som trenger kontakt og hjelp til innkjøp, se kontaktinfo

Utgiftene i Betel er tilsvarende som vanlig, men inntektene går ned uten møtepunkter.  Angående økonomi og gaver til Betel henstiller vi derfor våre medlemmer og venner å bruke VIPPS 70700. Avtalegiro er også mulig å opprette, se link under.

Følg med her og på vår sosiale media for nye oppdateringer.

Update

We cancel all meeting activities in Bethel until Sunday, the March 29. This also includes “Påsken i ord og toner” – March 22 and “Mission Possible 20” – March 27.-29.

As far as alternatives for meetings and services are concerned, the Bethel staff will next week look at technical solutions, that may be used.  We will return with more information on this.

We encourage to prayer for our country and the people and to practice faith in everyday life and at home. Let’s show charity and care for people who need help.  The groups in Bethel LIFE can meet in the homes.  Show then consideration according to FHI’s recommendations.

For the church’s sick, elderly and others in risk groups who need contact and help with purchasing, see contact info.

Expenditure in Bethel is similar to normal, but revenue goes down without meeting points. Concerning the finances and gifts for Bethel, we therefore recommend our members and friends to use our VIPPS 70700. It’s also possible to give through avtalegiro 

OPPDATERT kl.10.00, 12.03.2020

Vi ønsker å unngå spredning av koronavirus

Vi følger rådene til Folkehelseinstituttet, stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar i den nasjonale dugnaden for så langt som mulig å unngå spredning av koronaviruset.

Det betyr at alle offentlige arrangement og møter i Betel er avlyst i helgen 13.-15. mars. Dette gjelder både Enjoy og Unite på fredag og begge gudstjenestene på søndag.

Formiddagstreff er også avlyst 18.mars og 01.april. 

 

We want to avoid the spread of coronavirus

We follow the advice of Folkehelseinstituttet (The National Institute of Public Health), stand in solidarity with the rest of our country and participate in the national efforts to as far as possible prevent the spread of the corona virus.

This means that all public events and meetings in Bethel Church are cancelled the coming weekend from 13.-15. of March. This concerns Enjoy as well as Unite on Friday and both services on Sunday.

Formiddagstreff (The Senior’s Meetings) on the 18th of March and the 1st of April are also both cancelled.

Vi følger rådene til folkehelseinstituttet.
Trykk under for mer informasjon fra FHI.